top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují smluvní vztah a vymezují vzájemná práva a povinnosti společnosti WASHSALON, s.r.o., IČO: 07480504, se sídlem: Poděbradská 43/65, 198 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 301728/MSPH („Poskytovatel“), a objednavatelem (zákazníkem ShowDrive.cz), popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije.


1.2. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek („VOP“) mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.3. „Doplňková služba“ znamená samostatnou součást Služby, která je poskytovaná v souvislosti se Službou na základě dodatečné objednávky Zákazníka;

1.4. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

1.5. „Služba“ znamená jakoukoliv službu ShowDrive.cz, především v podobě zážitkových jízd sportovních vozidel na okruzích nebo na veřejných komunikacích;

1.6. „Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování Služby, uzavíranou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem;

1.7. „Strana“ znamená Poskytovatel a / nebo Zákazník;

1.8. ShowDrive.cz, které tvoří nedílnou součást těchto VOP a které jsou uvedeny v samostatném navazujícím dokumentu zde: https://www.showdrive.cz/zpracovani-osobnich-udaju

1.9. „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem vstupuje do právního poměru za účelem poskytování Služby, popř. třetí osoba, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije.

1.10. „Zážitkový poukaz“ je poukázka, která opravňuje Zákazníka využít Službu blíže specifikovanou na Zážitkovém poukazu, nebo internetových stránkách ShowDrive.cz v souladu s těmito VOP.

2. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH


2.1. Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách ShowDrive.cz.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Poskytovatele zajistit dodání Služby popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek Zákazníka zaplatit za poskytnutí objednaných Služeb Poskytovateli sjednanou cenu a Službu za stanovených podmínek využít.

2.2. Zákazník může zakoupit Zážitkový poukaz prostřednictvím e-shopu ShowDrive.cz. Fotografie zobrazené na stránkách e-shopu ShowDrive.cz jsou pouze ilustrační.

2.3. Provedení objednávky v e-shopu ShowDrive.cz představuje návrh Zákazníka na uzavření Smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí Služby uvedené v objednávce, za podmínek uvedených v ní a v těchto VOP. Odesláním objednávky Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy s těmito VOP seznámil, a současně s nimi vyjadřuje souhlas.

2.4. Smluvní vztah vzniká mezi Zákazníkem a Poskytovatelem doručením potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele Zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy zakoupením Zážitkového poukazu) v podobě zaslání potvrzení o přijetí objednávky Zákazníkovi elektronickou poštou na jím zadanou e-mailovou adresu.

2.5. Přijetím objednávky se Zákazník stává povinen zaplatit sjednanou cenu, a to převodem. Cena je vždy uvedena na e-shopu ShowDrive.cz u jednotlivé nabízené Služby, v objednávce Služby a v potvrzení o jejím přijetí. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

2.6. V případě platby ceny bankovním převodem hradí Zákazník veškeré bankovní poplatky tak, aby Poskytovateli byla sjednaná cena připsána na účet v plné výši. Nebude-li cena připsána na účet Poskytovatele pod příslušnými identifikátory a v termínu uvedeném v pokynech k platbě, platí, že Poskytovatel od Smlouvy odstoupil.

2.7. Po obdržení částky v příslušné výši Poskytovatel vystaví a Zákazníkovi zašle Zážitkový poukaz na e-mail uvedený v objednávce.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.8. Pokud je Zákazníkem spotřebitel, je oprávněn v případě zakoupení Zážitkového poukazu prostřednictvím e-shopu ShowDrive.cz či mimo obchodní prostory Poskytovatele odstoupit od Smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku v platném znění bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení Zážitkového poukazu, a to písemným odstoupením, zaslaným Poskytovateli na email info@showdrive.cz, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Zákazník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Poskytovateli na email info@showdrive.cz nejpozději do 14. dne od převzetí Zážitkového poukazu. Převzetím Zážitkového poukazu se má den, kdy byl Poskytovatelem zaslán na email uvedený Zákazníkem. Pro odstoupení od Smlouvy může být použit vzorový formulář tvořící přílohu VOP. Poskytovatel se zavazuje co nejdříve potvrdit přijetí odstoupení od smlouvy a vrátit Zákazníkovi uhrazené všechny peněžní prostředky, které od Zákazníka obdržel, a to ve prospěch účtu, ze kterého Zákazník uhradil cenu Služby.

Odstoupí-li Zákazník, který je spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto ustanovením těchto VOP v době 14 dní (předchozí odstavec) a přesto Službu částečně nebo zcela využije (anebo ji umožní využít částečně nebo zcela třetí osobě), je povinen nahradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. V takovém případě se sjednává, že Poskytovatel je oprávněn započíst uhrazenou cenu Služby na již využitou cenu Služby. Pokud služba nebyla Zákazníkem využita zcela, Poskytovatel se zavazuje vrátit částku nevyužité Služby.

Zákazník, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

2.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Poskytovatele při uvedení ceny zboží na e-shopu ShowDrive.cz nebo v průběhu objednávání, není Poskytovatel povinen Zákazníkovi Službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout ani v případě, že bylo Zákazníkovi zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky.

2.10. Zákazník může zakoupit Zážitkový poukaz též osobně. Zakoupením Zážitkového poukazu se v takovém případě rozumí uzavření Smlouvy, přičemž Zákazník je jejím sjednáním vázán těmito VOP, s nimiž byl předem seznámen.

2.11. Zákazník může převést Zážitkový poukaz, tj. svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, a to i bez souhlasu Poskytovatele. Nabyvatel poukazu je v takovém případě vázán těmito VOP jako Zákazník.

2.12. Zákazník může po uzavření Smlouvy zakoupit Doplňkovou službu ve specifikaci a za podmínek dle dohody s Poskytovatelem.

3. Uplatnění poukazu

3.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na stanovení míst a termínů čerpání Služby dle svého uvážení. Poskytovatel je oprávněn již provedenou rezervaci zrušit nebo změnit. V takovém případě je Zákazník oprávněn provést opětovnou rezervaci Služby v rámci doby platnosti Zážitkového poukazu. Zákazníkovi nenáleží žádná náhrada újmy v souvislosti se zrušením či změnou rezervace.

3.2. Zákazník je povinen se dostavit na sjednané místo Zážitku nejpozději v určený čas. Pro případ porušení této povinnosti zákazníkem se sjednává smluvní pokuta ve výši zaplacené ceny, přičemž současně platí, že Poskytovatel od Smlouvy odstoupil.

3.3. Zážitkový poukaz nemůže být směněn za peníze. Zážitkový poukaz obsahuje unikátní kód nezbytný pro využití příslušné Služby. Zákazník je povinen tyto unikátní údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Pokud Zákazník tyto údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání Služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti Službu sám využít.

3.4. Po uplynutí doby platnosti Zážitkového poukazu ztrácí Zákazník nárok na poskytnutí Služby, a závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateli v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši zaplacené ceny, přičemž současně platí, že Poskytovatel od Smlouvy odstoupil.

4. ČERPÁNÍ SLUŽBY

4.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit na místě čerpání Služby odpovědnou osobu (instruktora), která proškolí Zákazníka a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu čerpání Služby.

4.2. Pokud dojde k ukončení Služby z důvodů na straně Zákazníka, nemá Zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny či její části.

4.3. Zákazník bere na vědomí, že vozidlo je určeno pouze pro jeho osobu, a není oprávněn jej přenechat jiné osobě.

4.4. Zákazník je povinen dodržovat všechny relevantní dopravní, celní a jiné obecně závazné (platné) právní předpisy. Zákazník je dále povinen řídit se podmínkami a doporučeními stanovenými Poskytovatelem. Zákazník je povinen dbát plně pokynů instruktora, v opačném případě má instruktor právo čerpání Služby okamžitě ukončit bez náhrady.

4.5. Zákazník je povinen nebýt při čerpání Služby pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce. Ve vozidle je zakázáno kouřit.

4.6. Zákazník může být pouze osoba starší 18. let.

4.7. V případě, že má při čerpání Služby zákazník řídit vozidlo, musí být držitelem platného řidičského oprávnění příslušné kategorie vydané Českou republikou nebo Slovenskou Republikou a tuto skutečnost musí před jízdou na vyzvání Poskytovatele prokázat a umožnit mu pořídit si z příslušných dokladů kopie či výpisy.

4.8. Zákazník prohlašuje, že se čerpání Služby účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost, zvážil reálně své schopnosti, a je si vědom rizik spojených s řízením specifikovaného typu vozidla. Zákazník je povinen sdělit Poskytovateli vše, co by mohlo ovlivnit jeho způsobilost bezpečně řídit vozidlo.

4.9. Zákazník je povinen vozidlo řídit a přistupovat k němu s náležitou péčí a opatrností s ohledem na jeho vysokou hodnotu, a bude zejména dbát na to, aby na vozidle nevznikla jakákoliv škoda.

4.10. Zákazník je povinen si před započetím čerpání Služby vozidlo řádně prohlédnout a seznámit se s jeho technickým stavem a obsluhou, a zásadami bezpečného užívání vozidla. Veškeré zjištěné vady, poškození a nedostatky vozidla musí Zákazník Poskytovateli oznámit nejpozději před začátkem čerpání Služby.

4.11. Zákazník odpovídá za veškeré dopravní přestupky spáchané řízením vozidla při čerpání Služby. Poskytovatel je oprávněn na výzvu oprávněných orgánů, zejména v případě podezření ze spáchání přestupku či trestného činu, sdělit osobní údaje o Zákazníkovi. V případě, že by měl Poskytovatel odpovídat za jakékoli protiprávní jednání Zákazníka, zavazuje se Zákazník Poskytovateli uhradit veškerou škodu s tím spojenou. V případě, že Zákazník odmítne spolupracovat s dotčenými orgány a např. odpovědnost za přestupek bude vyvozena k tíži Poskytovatele z titulu odpovědnosti provozovatele za přestupek Zákazníka, Zákazník se zavazuje uhradit uloženou pokutu Poskytovateli a dále administrativní poplatek ve výši 1.500,- Kč.

4.12. V souladu s podmínkami konkrétní Služby je Zákazník povinen případně též uhradit náklady na pohonné hmoty dle ceníku Poskytovatele.

4.13. Zákazník bere na vědomí, že vozidlo je zabezpečeno satelitním vyhledávacím systémem, kterým je po celou dobu čerpání Služby sledován jeho pohyb. Zákazník bere na vědomí, že při porušení podmínek čerpání Služby může být činnost vozidla Poskytovatelem dálkově omezena.

4.14. Zákazník Poskytovateli vzniklou po dobu čerpání Služby, která nebude pokryta vyplaceným pojistným plněním z havarijního pojištění vozidla sjednaného Poskytovatelem (vždy alespoň ve výši 10% ze vzniklé škody, minimálně však 10.000 Kč).

4.15 Zákazník je povinen uhradit poskytovateli ušlý zisk ve výši 18.150Kč vč. DPH za každý den, kdy není vinou zákazníka vozidlo schopno provozu.

5. REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi zajistit poskytnutí Služby v souladu s uzavřenou Smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy. Zákazník, který je spotřebitel, bere výslovně na vědomí, že

- má právo coby příjemce na plnění Služby bez vad a svědčí mu práva z případného vadného plnění, kdy podle ust. § 1914 odst. 1, 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012) platí cit. „kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy. Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění“.

- vadným plněním je situace, pokud by poskytl Poskytovatel Zákazníkovi plnění, které nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti a nebo ujisti-li by Poskytovatel Zákazníka v rozporu se skutečností, že předmětné plnění (Služba) nemá žádné vady a hodí se k užití Služby, kdy podle ust. § 1916 odst. 1 písm. a),b) a c) občanského zákoníku  platí cit. „(1) Dlužník plní vadně, zejména a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, c) ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání“

- Zákazník může právo z vadného plnění uplatnit u soudu a že nevytknutí (neuplatnění) vady může mít za následek, že by soud právo z případného vadného plnění nepřiznal, kdy podle ust. § 1921 odst. 1 až 3 občanského zákoníku platí cit. „(1) Nabyvatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. (2) Vadu krytou zárukou musí nabyvatel vytknout zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Tím není dotčen odstavec 1. (3) Nevytkl-li nabyvatel vadu včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud nabyvateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zcizitel při předání věděl nebo musel vědět.“

- že se může Zákazník domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu Služby odstranit a nelze-li pro ni Službu řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny, kdy podle ust. § 1923 občanského zákoníku platí cit. „je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny“

- že Zákazníkovi svědčí i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv podle bodu předchozího ( §1923 občanského zákoníku, kdy podle ust. § 1924 občanského zákoníku platí cit. „Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.“

5.2. Nesplní-li Poskytovatel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas, je Zákazník povinen vady Služby reklamovat ihned a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od poskytnutí Služby. Nesplní-li Poskytovatel svou povinnost dodat Zákazníkovi (příjemci) Zážitkový poukaz, je povinen tuto skutečnost Zákazník u Poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu.

5.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u Poskytovatele s uvedením čísla Zážitkového poukazu, a popsat konkrétně a nezaměnitelně vady Služby.

5.4. Poskytovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace Poskytovatel Zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

5.5. Nesplní-li Poskytovatel svou povinnost dodat Zákazníkovi Zážitkový poukaz, je Zákazník povinen tuto skutečnost reklamovat bez zbytečného odkladu.

5.6. V případě, že Zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad Služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od Smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od Smlouvy z důvodu porušení povinnosti Poskytovatelem, má Zákazník právo na vrácení zaplacené ceny Služby a též na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva podle ust. § 1924 občanského zákoníku.  

5.7. Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s Poskytovatelem (tedy v případě, pokud se Zákazník domnívá, že jej Poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání jsou na https://adr.coi.cz/cs.

5.8. Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, je tímto informován o platformě pro případné řešení sporů on-line (ODR). Jedná se o platformu, díky níž mohou obchodníci a spotřebitelé on-line řešit své spory týkající se nákupů na internetu, a to jak nákupů tuzemských, tak přeshraničních. Jedná se o jednotné kontaktní místo, které jak spotřebitelům, tak obchodníkům umožňuje řešení jejich sporů z nákupů po internetu, přičemž vlastní řešení sporu probíhá u vnitrostátních subjektů alternativního řešení sporů, které si zvolí jednotlivé členské státy (zejména bod. 5.7.). Strany sporu se musí na volbě subjektu, který bude spor řešit, dohodnout, jinak spor nebude prostřednictvím platformy řešen. Pokud tedy jedna strana nebude s alternativním způsobem řešení sporu souhlasit, nebude takové řešení možné. Cílem platformy je snížit finanční i časové náklady na řešení sporů, zvýšit důvěru spotřebitelů při nákupech on-line a podpořit podnikatele při prodeji zboží do zahraničí.

Celé řešení sporu pak probíhá online, a to v následujících čtyřech krocích:

  1. Podání stížnosti: Spotřebitel nebo podnikatel vyplní a podá online formulář na stránkách platformy.

  2. Dohoda ohledně subjektu pro řešení sporů: Strany sporu se dohodnou, který ze subjektů alternativního řešení sporů napojený na platformu bude spor rozhodovat. Nedohodnou-li se strany do 30 dní od podání stížnosti, stížnost nebude projednána.

  3. Vyřizování stížnosti subjektem pro řešení sporů: Subjekt pro řešení sporů má tři týdny na to, aby rozhodl, zda je k řešení sporu kompetentní a toto rozhodnutí stranám zaslal.

  4. Řešení a uzavření stížnosti: Subjekt spor vyřeší online na základě stranami předložených informací a dokumentů. Spor je zpravidla vyřešen do devadesáti dnů.

Platformu je možné nalézt na následujícím odkaze:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

6. UŽIVATELSKÝ ÚČET

6.1. Zákazník může v rámci společně s odesláním objednávky vytvořit svůj uživatelský účet na e-shopu ShowDrive.cz.

6.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit své přístupové údaje k uživatelskému účtu před ztrátou či zneužitím. Poskytovatel neodpovídá za žádnou újmu Zákazníkovi vzniklou v důsledku ztráty či zneužití jeho přístupových údajů.

6.3. Poskytovatel může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy či VOP.

6.4. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6.5. S osobními údaji Zákazníka v souvislosti se zřízením a vedením uživatelského účtu Poskytovatel nakládá v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Ani jedna ze Stran nebude v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či z těchto VOP z důvodu existence okolnosti vylučující odpovědnost, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto Strany, a to po dobu trvání takové okolnosti. Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti.

7.2. Zákazník odpovídá za veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení jeho povinností podle těchto VOP, Smlouvy nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Zákazník je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči Poskytovateli pro jakékoliv porušení povinností Zákazníkem. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích stran na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Zákazníka.

7.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, přičemž VOP jsou její nedílnou součástí. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

7.4. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

7.5. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto VOP zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VOP.

7.6. Poskytovatel je oprávněn jednostranně tyto VOP měnit či doplňovat. V takovém případě se Poskytovatel zavazuje informovat Zákazníka o datu účinnosti nových podmínek dotčených úpravou a rovněž o těchto nových podmínkách, a to v dostatečném předstihu, nejpozději však do 15 dnů před účinností změny.

7.7. Nesouhlasí-li Zákazník s novými VOP ve smyslu předešlého odstavce, je oprávněn ukončit smluvní vztah doručením písemného nesouhlasu se změnou VOP do patnácti dnů od doručení oznámení ze strany Poskytovatele. V takovém případě bude Smlouva ukončena k datu účinnosti nových VOP.

7.8. Aktuální znění VOP je k dispozici na webových stránkách ShowDrive.cz.

7.9. Tyto VOP jsou platné od 1.4.2019

V Praze 1.4.2019


Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle ustavení 2.8. VOP 


WASHSALON, s.r.o.

IČO: 07480504

Poděbradská 43/65

198 00 Praha 9


Věc:         Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vaše jméno a příjmení


Vaše adresa


Váš emailJá výše uvedený/á tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy


Číslo objednávky/číslo smlouvy


Číslo Zážitkového poukazu/ev. popis


Datum objednání služby


Datum obdržení Zážitkového poukazu


Číslo účtu, kam být vrácena úhrada


Váš Email

Datum:


__________________________

Váš podpis (pokud je zasíláno v listinné podobě)

Doplňkové obchodní podmínky - pravidla zážitkových jízd

 1. Termíny a lokality jízd určuje vždy provozovatel a jsou stanoveny od 1.3. do 30.11. ( sezóna ), dle technických a provozních podmínek.

2. Variantu "řidič" může realizovat pouze řidič s platným řidičským průkazem skupiny B vydaným Českou Republikou nebo Slovenskou Republikou. V případě podezření provozovatel může požadovat dechovou zkoušku na jeho měřícím zařízení nebo provést test na drogy nebo jízdu odmítnout. Platí pro jízdy na veřejných komunikacích i uzavřeném okruhu.

3. Ceny krátkodobého pronájmu na veřejné komunikaci zahrnují povinné smluvní pojištění, havarijní pojištění ( 10% spoluúčast ), instruktáž a náplně kromě benzínu, který si hradí klient, pokud již není součást poukazu.

4. Ceny krátkodobého pronájmu na závodním okruhu či cvičném polygonu zahrnují instruktáž, pronájem tratě, náplně kromě benzínu, který si hradí klient, pokud již není součástí poukazu. Na závodní trati nebo cvičném polygonu či jiné neveřejné komunikaci neplatí žádný druh pojištění vozidla, pojištění zdraví či majetku třetích osob, v takovém případě nese řidič 100% odpovědnost za způsobené škody včetně náhrady ušlého zisku provozovateli ve výši max. 15.000Kč bez DPH, tj. 18.150Kč vč. 21% DPH za každý kalendářní den, kdy je poškozené vozidlo mimo provoz.

5. Za jakékoliv zranění způsobené při jízdě je zodpovědný řidič vozidla. 

6. a) Zrušení / změna objednaného termínu jízdy po veřejné komunikaci je možná minimálně 48 hod předem. Započítávají se pouze pracovní dny.

   b) Zrušení / změna objednaného termínu jízdy na závodním okruhu je možná minimálně 14 dnů předem. Započítávají se pouze pracovní dny.

    c) Zrušení / změna objednaném termínu jízdy možná pouze jednou.

7. Vložení poukazu do rezervačního systému na stránce www.showdrive.cz/rezervace-terminu/ provedením rezervace se považuje poukaz za uplatněný. Provozovatel neručí za doručení potvrzujícího emailu (spam, hromadná pošta, nastavení emailové schránky zákazníka).

8. Provozovatel nenese odpovědnost za špatně vytvořenou rezervaci, vždy je nutné vybrat lokaci, typ jízdy, výběr zaměstnance (výběr vozidla), termín, čas a vyplnit osobní a kontaktní údaje. Zákazník má k dispozici i video návod, jak se systémem pracovat. 

9. Poslední rezervace je možné uskutečnit max. 30 dní před koncem platnosti voucheru. Po tomto termínu negarantuje provozovatel / poskytovatel zážitku volné místo u vybraného vozidla.

10. Kupony placené předem propadají, pokud nejsou uplatněny v daném termínu. 

11. V případě žádosti o navrácení částky za zakoupený vouchery, kdy nebyly porušeny ze strany provozovatele / poskytovatel podmínky pronájmu a čerpání služby, může provozovatel krátit vracenou částku. Maximálně však o 35% z původní, zákazníkem zaplacené sumy.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo jízdu zrušit a toto se nepovažuje za porušení smlouvy: 

      a) Z důvodu nepřízně počasí - za hustého deště a sněžení se nejezdí. 

      b) Z technických důvodů, havárie, poruchy vozidla, nemožnosti poskytnutí vozidla. 

V takových případech provozovatel navrhne po zákazníkovi nový termín a / nebo pokud provozovatel není schopen z jakéhokoli důvodu poskytnout jízdu v objednaném vozidle, je poskytnuto náhradní vozidlo v téže kategorii. 

      c) Pokud se na daný termín rezervuje méně než 15 jízd v daném vozidle na daný den.

13. Provozovatel upozorňuje, že jízdy nejsou koncipovány pro agresivní způsob jízdy, pro jízdy na zajetí nejlepšího času, cenotvorba i průběh je uzpůsoben na rekreační jízdu pro širokou laickou veřejnost.

V Praze 1.4.2019

bottom of page